About the Festival

One World is one of the cornerstones of the People in Need organisation. Since its inception in 1999, it has become the most important festival of its kind in the world and in 2007 it won a special mention from UNESCO for its contribution to human rights education.

People in Need was established in 1992 by a group of war correspondents and foreign correspondents who were no longer satisfied with simply bringing back information to the Czech Republic and therefore began sending out aid. People in Need has gradually established itself as a humanitarian organisation that aims to help in troubled regions and to support the observance of human rights around the world.

In the 25 years it has been in existence, it has become one of the biggest non-profit organisations in Central Europe. It also began devoting itself to education and helping people living in social exclusion.

Excellent documentaries from around the World

Over the past 20 years One World has grown into the largest human rights documentary film festival in the world. Organised by People in Need, the festival works with a broad definition of human rights, and therefore in addition to films about political causes and development themes, the programme also includes films about social issues, the environment and lifestyles.

Discussions and debates

The discussions with directors, film characters, human rights activists and Czech experts are as important for One World as the films themselves. Discussions take place after almost every screening, and panel debates on important current topics are held every evening in the Municipal Library.

We follow documentary trends

For some filmmakers the big screen is just the beginning. They are creating interactive documentaries on the borders between film and computer games, and you can see the latest cross-media projects at One World. We also focus on documentaries with social outreach – films accompanied by campaigns aimed at changing public behaviour or opinion.

One World for all

We believe that the right to cultural life is a basic human right. We therefore want to make the festival programme available to the blind and visually impaired, to the deaf and hard of hearing, and to people with reduced mobility and mental disabilities.

One World in the regions

After 10 days in Prague the festival will move to 35 other cities around the Czech Republic. We are happy that our regional organisational teams are bringing high-quality documentaries to so many places.

Screenings for children and adolescents

In the mornings we will have screenings for primary and secondary schools. We also offer special screenings of short films for children and their parents.

Homo Homini

The festival will kick off with the granting of the Homo Homini Award, the only Czech international human rights prize. It will be presented to a person or group that has made a significant contribution to the promotion of human rights. The winners and those close to them also benefit from moral support and greater awareness from the international community.

Programme for professional filmmakers

In the course of the festival the Institute of Documentary Film will organise meetings of filmmakers. The goal of the event is to support Eastern European documentary film.

Crossing borders

Every year the selection of films screened in Prague is also brought to Brussels, where we present human rights themes to politicians and government officials. We also help fledgling human rights festivals, especially those in nondemocratic countries. We have published a practical guide entitled How to Start a Human Rights Festival.

Films after the festival

We run a project called Get Your Audience!, thanks to which anyone can screen selected films presented at One World for free and legally – not only for oneself, but also for the public. Get Your Audience! now offers 60 great documentaries.

Sister Festivals

One World has long been active in helping establish human rights festivals abroad. In particular, it provides advice concerning the film programme, production and logistics, media and fundraising strategies, as well as accompanying activities and debates after film screenings. It also participates in regular seminars and meetings, where organisers of human rights festivals can exchange practical experiences. Many sister festivals have become members of Human Rights Film Network .

Sustainability and environmental responsibility

The One World film festival is committed to being organized in a sustainable manner and to presenting the public with information on important environmental issues. During the festival’s planning and realization, we try to minimize any negative environmental impacts by recycling, reducing waste, and supporting local companies and organizations. The One World International Film Festival is also a member of The Green Film Network, which brings together film festivals that explore environmental issues and try to reduce negative environmental impacts. The Green Film Network also supports and distributes documentary films.

It isn’t always easy, but we are convinced that it is worth the effort. We believe that we can contribute to a better environment for all and that we can inspire others to join us.

Kvalitní dokumenty z celého světa

Jeden svět během 20 let vyrostl v největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv na světě. Pořádá jej společnost Člověk v tísni. Festival pracuje s širokou definicí lidských práv, a proto v programu najdete nejen filmy o politických kauzách a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, životním prostředí a životním stylu.

Diskuse a debaty

Diskuse s režiséry a režisérkami, hrdiny a hrdinkami filmů, lidskoprávními aktivisty i českými experty a expertkami jsou pro Jeden svět stejně důležité jako promítání filmů. Diskutujeme po většině projekcí, každý večer navíc v Městské knihovně probíhá jedna panelová debata na významné téma současnosti.

Sledujeme dokumentární trendy

Filmařům už filmové plátno nestačí a vytvářejí interaktivní dokumenty na pomezí filmu a počítačové hry. To nejnovější z tzv. cross-mediálních projektů můžete vidět na Jednom světě. Stejně tak se zaměřujeme na dokumenty se sociálním dopadem, které jsou provázány s kampaní, jejímž cílem je změnit chování či postoje publika.

Jeden svět pro všechny

Jsme přesvědčeni, že právo na kulturní život patří mezi základní lidská práva. Proto chceme program festivalu zpřístupnit nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, lidem se sníženou hybností a s mentálním postižením.

Jeden svět v regionech

Po 11 dnech v Praze se festival přesouvá do dalších 36 měst po celé ČR. Jsme rádi, že naše regionální organizační týmy přinášejí kvalitní dokumenty do tolika míst.

Promítáme pro děti a mládež

V dopoledních hodinách promítáme pro základní a střední školy. Nabízíme také speciální projekce krátkých filmů pro rodiče s dětmi.

Homo Homini

Festival zahajujeme udělením jediné české mezinárodní lidskoprávní ceny Homo Homini. Získávají ji osobnosti či skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv. Oceněným a jejich blízkým přináší morální podporu i větší pozornost mezinárodní komunity.

Program pro filmové profesionály

V průběhu festivalu pořádá Institut dokumentárního filmu setkání filmových profesionálů a profesionálek. Cílem akce je podpora východoevropských dokumentů.

Překračujeme hranice

Výběr filmů promítaných v Praze přivážíme každý rok do Bruselu, kde lidskoprávní témata představujeme politikům a úředníkům. Pomáháme také novým lidskoprávním festivalům v začátcích, zejména těm v nedemokratických zemích. Vydali jsme praktickou příručku Jak založit lidskoprávní festival.

Filmy i po festivalu

Založili jsme projekt Promítej i ty!, díky němuž si můžete vybrané filmy uvedené na Jednom světě zdarma a legálně promítnout – nejen sobě, ale i svému publiku. Promítej i ty! nyní nabízí 46 skvělých dokumentů.

Sesterské festivaly

Jeden svět dlouhodobě pomáhá vzniku lidskoprávních festivalů v zahraničí. Poskytuje jim zejména rady týkající se filmového programu, produkce a logistiky, mediální a fundraisingové strategie, doprovodných aktivit a pofilmových debat. Podílí se také na pravidelných seminářích a setkáních Festivals Meet Festivals během Jednoho světa v Praze, kde si mohou organizátoři lidskoprávních festivalů vyměnit praktické zkušenosti. Mnoho sesterských festivalů se stalo členy Human Rights Film Network.