About Organizer

One World is one of the cornerstones of the People in Need organisation. Since its inception in 1999, it has become the most important festival of its kind in the world and in 2007 it won a special mention from UNESCO for its contribution to human rights education.

People in Need was established in 1992 by a group of war correspondents and foreign correspondents who were no longer satisfied with simply bringing back information to the Czech Republic and therefore began sending out aid. People in Need has gradually established itself as a humanitarian organisation that aims to help in troubled regions and to support the observance of human rights around the world.

In the 25 years it has been in existence, it has become one of the biggest non-profit organisations in Central Europe. It also began devoting itself to education and helping people living in social exclusion.

Today, People in Need’s activities are focused on four basic areas:

Humanitarian and development cooperation

People in Need provides immediate humanitarian assistance to people in trouble during natural disasters or in conflict crises, both in the Czech Republic (e.g. during floods) and abroad. At the same time, it focuses on arranging long-term assistance for people living in poverty and poor living conditions (Africa, Asia, and Europe).

The organisation also implements development programmes, which strive to improve people’s access to education and healthcare, as well as the availability of potable water and sanitation. These also aim to develop local livelihoods and resilience, and to involve people in governing processes influencing events in their countries.

In the 25 years it has been active, People in Need has provided humanitarian and development aid in more than 40 countries.

Supporting human rights

From the outset, People in Need’s basic activities have included helping dissidents and supporting civil society in unfree countries and states that are undergoing a transition to democracy. Its human rights team focuses on work in several dictatorships, authoritarian regimes, and countries whose experience of the transition to democracy is similar to that of the Czech Republic.

Programmes to support human rights are currently being implemented in Eastern Europe (Armenia, Azerbaijan, Moldova (Transnistria), Russia and Ukraine), Latin America (Cuba, Ecuador, Venezuela and Nicaragua), Egypt, Libya and Vietnam. Every year, People in Need bestows the Homo Homini award to individuals or groups who have made contributions to the promotion of human rights, democracy and non-violent solutions for political conflicts.

Social integration programmes

The team in charge of social integration programmes supports the social advancement of poor and vulnerable families through consultancy and educational services. In more than 50 Bohemian and Moravian municipalities, it provides support to local authorities, leading to social cohesion and community development.

It assists children from socially disadvantaged families to get an education, which subsequently improves their chances on the labour market. It motivates parents not only to take an active approach towards their children’s education, but also towards resolving the family’s general living conditions. It seeks solutions in cooperation with schools, local-authority bodies, the police, and other non-profit organisations, and its clients/partners actively participate in all activities.

Education and information programmes

People in Need raises Czech society’s awareness of poverty, migration, and breaches of human rights. It also strives to reduce racial and ethnic prejudices as well as xenophobia.

The Varianty educational programme focuses primarily on teachers, teacher`s assistants and university students, for whom it prepares seminars, conferences, and workshops on the subject of inclusive, intercultural and global development education.

The One World in Schools programme works with teachers, pupils, and students – providing them with both feature and documentary films and other accompanying materials for learning about topical themes from today’s world and recent history.

The Development Awareness and Migration Awareness programmes strive to increase awareness of serious social issues through the media.

People in Need on Facebook.

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích, a to jak v České republice (např. při povodních), tak v zahraničí.

Zároveň se zaměřuje na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách (Afrika, Asie, Evropa). Společnost realizuje rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání i zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi.

Za 25 let činnosti poskytla společnost Člověk v tísni humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích.

Podpora lidských práv

K základním aktivitám Člověka v tísni patří od počátku pomoc disidentům a podpora občanské společnosti v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací. Lidskoprávní tým se zaměřuje na práci v několika diktaturách, autoritářských režimech a zemích, kde je zkušenost s přechodem k demokracii podobná té české.

Programy podpory lidských práv jsou v současné době realizovány ve východní Evropě (v Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku (Podněstří), Rusku a na Ukrajině), v Latinské Americe (na Kubě, v Ekvádoru, Venezuele a Nikaragui), v Egyptě, Libyi a Vietnamu. Člověk v tísni také každoročně uděluje cenu Homo Homini určenou osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Programy sociální integrace

Tým Programů sociální integrace podporuje sociální vzestup chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb. Ve více než padesáti českých a moravských obcích poskytuje podporu samosprávám, vedoucí k sociální soudržnosti a rozvoji obcí.

Podporuje děti ze sociálně slabých rodin při dosažení vzdělání, které jim zvýší pozdější šance na trhu práce. Jejich rodiče motivuje k aktivnímu přístupu nejen ke vzdělání dětí, ale i k řešení celkové životní situace rodiny. Řešení hledá ve spolupráci se školou, orgány místní samosprávy, policií a jinými neziskovými organizacemi, a jeho klienti/partneři se na všech činnostech aktivně podílejí. Velkou pozornost věnují pracovníci PSI také otázce dluhů.

Vzdělávací a informační programy

Člověk v tísni zvyšuje informovanost české společnosti o problematice chudoby, migrace, porušování lidských práv a usiluje o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie.

Vzdělávací program Varianty se zaměřuje zejména na pedagogy, asistenty pedagoga a studenty vysokých škol, pro které připravuje semináře, konference, workshopy a metodické materiály na téma inkluzivního, interkulturního a globálního rozvojového vzdělání. V rámci programu Migrace se snaží bořit stereotypy o cizincích a přinášet veřejnosti objektivní informace o migraci prostřednictvím médií.

Program Jeden svět na školách přináší do škol aktuální témata současného světa a novodobé historie. Nabízí učitelům dokumentární i hrané filmy s aktivitami do hodin, zpracované formou audiovizuálních lekcí. Věnuje se také podpoře občanské angažovanosti mladých lidí a mediálnímu vzdělávání.

Informační program Rozvojovka se snaží zvýšit povědomí o závažných společenských tématech prostřednictvím médií.